My musings

FB_IMG_1559717906581

So with all that’s going on at the moment I thought Id share some of my perspectives….

The world as I have come  see it  is a stage ,we are the directors, the writers and the actors of this great play that we call life. What Ive come to learn that through our many incarnations or experiences we come to learn our various lessons, some for our personal soul growth others for a bigger picture such as the collective consciousness,s lessons and all of its connected to the source, great spirit or god, just as our Celtic ancestors here on these Islands understood that everything was interconnected to this great spirit or annwfn.

I feel they recognised that nothing was separate….Taliesins poetry seems to hint at incarnation quite extensively. There then seems to have come a point that we moved away from this inter-connection to all things forgetting our true essence and our own innate wisdom and power which is all around us….giving it away… Whether we remember  or not in this now separate lifestyle that we especially in the West live by ultimately we  forgot, allowing power and greed to separate us.

Collectively  I believe we chose to go down this root of separation so that we could learn our lessons of playing the crooks, the healers the saints and the sinners….and believe me we all have…its taken me several years to confront and deal with these aspects of my soul…even though its  not in my now character as Alys …they were never the less a part of my bigger soul aspect….and forgiveness and  acceptance is vital for anyone to move on and see the bigger picture.

We do have to work on our issues, judgements of self and others ( no getting away from it)!! when others judge you is it something within them that they indeed need to look at? and also something that you may still be holding onto ? we are mirrors to one another after all.

Within our body we carry emotional memories which become blocks not only from this lifetime but from others, if theres an aspect that is blocked, you,ll feel pain and problems if not looked at. During hypnosis/reiki  it can be released especially when we go back to its original source….(Very powerful) try it in meditation too….your body is your messenger. You really are that powerful and everything you need is within.

During this amnesia we have truly forgotten our true essence but now there is a huge shift on the planet as thousands are starting to question this illusion of separation of the main narrative we are deceived to be in….I do believe that we are stepping back into our personal sovereignty and its quite a time to be here!, but just as we all need to look at our personal stuff its also happening on the big stage….I do believe a lot will come to the surface…..but have it in the back of your head that we have played the good the bad and the ugly each one of us….

Our true history lies within our “junk dna”! just waiting to be re-discovered and explored. Mankind is taking a quantam leap ….

So just as was channelled in a gathering last year  these wise words were spoken..

“So if you can imagine the Sea and the fish haven’t explored a certain part of the Sea and you cant see the end of the Sea. You are the water , the fish, the Sea your all of that. The water expands beyond what you can see as is your consciousness…forever expanding”

“It will keep expanding ,going and going theres no end to it ,expanding out into the darkness. We are the darkness ,we are the light there is nothing to be scared of ”

Lets keep expanding together as we are unconditional love ,we are all in this together.

 

 

 

Y mwg llwyd

 

2017-12-28 19.01.56So Ive decided to write this blog in welsh as the session was….

Ddoth y ddynas yma ataf yn bennaf I holi am ei phroblemau iechyd ac I ddarganfod mwy am ei hun. Yn gerddor ,gweithio mewn proffesiwn prysur ,Mam a gwraig. Ar ol siarad am ei bywyd aethom Ir hypnosis a gweld be oedd ei is-ymwybod am ddangos iddi heddiw.

Dangoswyd iddy ei hun fel plentyn bach mewn pentre glofaol yma,n Nghymru. Dim ond yn bedair oed tuallan I iard yr ysgol ar prifathro,n gweithi arnynt I fyhafio a dychwelyd nol mewn ir dosbarth. Roedd hin gweld y gwersi yn ddiflas dros ben ddim yn hollol siwr be oedd hi fod I neud. Or olygfa yma aethom yn ein blaen a gweld ei hun nawr efo teulu,efeilliaid(hogia) ai gwr wrth iddi brepario bwyd I swper. Ei gwr yn Saer ac yn teimlo yn agos ato. I fwyd roedd ffesant a chydig o fara. Diwrnod arferol meddai ,yn teimlo yn hapus iawn ai theulu bach. Eglurodd fuodd heibio ei Mam heddiw yn un o unorddeg wedi colli ei Thad yn y chwarel flynnyddoedd gynt mewn damwain,fe gollwyd pum bywyd gan I do yr chawrel ddisgyn arnynt.Eglurodd ei bod wedi cael bywyd caled ,ac nawr roedd ei Mam yn tyfu tatws ei hun a ieir yn yr ardd gefn. Gofynnais os gath ei Mam help ariannol rol colli ei Thad? a dweud gath hi tair swllt gwerth flwyddyn o gyflog yn unig.

Symudon ymlaen eto wedyn I ddiwrnod arall pan glywodd swn mawr o gyfeiriad y chwarel ar gloch yn canu a mwg yn syrthio lawr ar bopeth….roedd hi wedi rhewi yn ei unman, wedi cael braw …Roedd pawb yn sgrechian a rhedag tuag at y chwarel. Ddwedodd bod y llwch wedi dod lawr ar bopeth ,yr awyr wedi troi o las I lwyd. Y gwragedd ai chymdogion yn crio. Diwrnod trist iawn. (wrth iddi edrych ar yr olygfa yma …roedd yn amlwg imi fod hwn wedi ei effeithio yn ddyfn)ac mae holl bwysig inni fedru adael yr emosiwn yma allan….darn pwysig iawn o hypnosis fel therapi.

Ar ol y drychineb eglurodd bod ei gwr yn drist di colli darn oi hun, fel bod y llwch wedi dwyn ei hapusrwydd. Fe gollo nw un mab y diwrnod hwnnw ,fe fu 53 o ddynion eu lladd I gyd y diwrnod hwnnw ac er bo mwy a mwy o ddamweiniau yn y chwarel dal I fynd oedd y chwarel.Eglurodd ei bod hin 1927 .Gofynnais sut oedd y gymdeithas? yn flin meddai, llwch ar bawb …Symudon ymlaen eto wedyn I ddiwrnod arall ,diwrnod angladd ei gwr  fu farw medda hi wedi digalonnin llwyr. Yn sefyll tuallan ir Capel , ag ofn mawr dweud hwyl fawr iddo. Ei gwr yn 56 a hitha yn teimlo yn hen yn 50 nawr,ei chroen yn denne,wedi gwisgo .Eglurodd roedd canu da ond roedd hi ofnus I fod ar ben ei hun. Welson wedyn ei diwrnod ola yn y bywyd hon yn gorwedd ar ei gwely ar taflenni gwely yn drwm arni ,gydar merch yn nghyfraith yn edrych ar ei hol. Wrth iddi adael ei chorff roedd hin teimlon iawn wan a pwrpas y bywyd hon oedd I ddysgu am colled a chariad.

Wedyn welodd goedan ,gwahanol liwiau ,eglurodd bod gwraidd y goedan yn dangos gwahanol fywydau . Eglurodd or lle yma mae rhywun yn medru dewis gwahanol fywydau iw edrych ac ymweld. Ddewisiodd lliw melyn ac welodd dyn a dynas yn ffruo dros twrci!…penderfynnodd nad oedd angen iddi ymweld ar bywyd yna gan ddewis gwreiddan arall, lliw glas tro yma….a ddoth mewn I fywyd ar ynysoedd yn Hawaii fel dyn….amser maith yn ol. Digon o bysgod heno ,gwledd I bawb meddai. Roedd hin fywyd syml hapus,efo ddigonnedd o ffrwytha ,papya, coco,a physgod ,doedd dim angen lot arnynt. Eglurodd ei bo nw yn gymuned fach ,yn edrych ar ol eu gilydd yn byw mewn paradwys. Yn gymuned traddodiadol ac un dynas yn helpur gymuned wrth roi bendith ir tir a diolch am phopeth yn cynnwys y Ddaear …dynas doeth meddai ,bydwraig ac yn eu helpu pan fyddant yn sal. Gofynnais maint y gymuned? 6 I 7 teulu ,roedd cymuned arall ochor arall ir ynys ond doedda nw byth yn eu gweld. a byth yn cael trafferth. Glywodd swn mawr fel trane a gweld mwg yn yr awyr eglurodd y ddynas doeth bor Ddaear yn rhoi enedigaeth ac fu raid iddynt adael. Roedd y mynydd yn ffrwydro ar llosgfynnydd wedi atgyfodi. Symydodd y gymuned bach mewn cychod am ddiwrnodau I chwilio am ardal neu ynys arall I fyw arno. Rol beth amser ffeindio nw ynys arall I fyw arno. Roedd hin maser ail gychwyn ac ail adeiladu.

Wedyn ar ol y fywyd ynys ymwelon a fywyd arall yn Nghanada fel dyn yn byw oth y tir ac yn byw efoi Dad ai Daid mewn caban yng nghanol y coed.Roedd genod y teulu I gyd wedi marw ar tri ohonynt yn dal ceirw fel bwyd a sychur cig ,eto bywyd syml iawn,Ond mi oedd yr hogyn yn aflonydd ac awydd gweld mwy or byd. Ffeindiodd gariad ac ar ol priodi penderfynnodd y ddau ohonynt I drio eu lwc ir de ,I Kansas ,America. Fuont yn trafeilio a gweithio eu hunain lawr ir De gan aros mewn gwestai ar y ffordd. Ar ol cyrraedd  Kansas roedd gwaith yn brin iawn ,y wraig yn feichiog nawr, a lot o boeni am arian. Ar  ol cyfarfod ryw foi un noson yn y tafarndy roedd yn obeithol iawn am gychwyn ffres….dim ond unwaith meddai….lladrata. Beth bynnag fei ffeindwyd allan ar cosb oedd crogi!. Ar ol iddo basio or corff gofynnais beth oedd pwrpas y bywyd yma ,I siarad ,tase fo ai wraig wedi siarad yn hytrach nag iddo fynd I yfed fyddair canlyniad wedi bod yn wahanol….yn dda I ddynion agor fynnu.

Wedyn es ymlaen I ofyn ei chwestynnau . Gofynnais beth iw ei phwrpas nawr yn ei bywyd yma… I fod oedd yr ateb ac I fod ei hun.Gofynnais am ei aura ,lliw Indigo iw hi mae dipyn ohonynt o gwmpas. Mae ei egni yn effeithio bobol gan gynyddu dirgryniad I rheini sydd yn dod yn agos ati….gofynnais maint ei aura….9 milltir oedd yr ateb! Maen holl bwysig iddi fod yn byw ble mae hi nawr fel bod ei egni yn helpu newid pethau ar y Ddaear I wella pawb oi chwmpas . Gofynnais be oedd pwrpas dangos y tair bywyd arall iddi heddiw? er mwyn dangos iddy I fwynhau ei hun ei bod wedi gwneud lot or blaen ac nawr iddi fwynhau ,doth nol ir ddaear yr adeg yma I helpu ac I wirfoddoli. Gofynnais sut oedd ei chakras ..ei olwynion egni ,roedd ei gwddw ddimn troi rhy dda felly aethon ati Iw gywirio ar olwynion egni eraill hefyd. Ers ei phlentyndod fuodd hin diodde o chlefyd siwgwr,gofynnais pam ..gan bod ei sysdem yn paffio a hi, ond ar ol heddiw mi wellith yn ara bach ac hefyd cael gwared or clefyd.Gofynnais fur meddygon yn cal braw …byddan oedd yr ateb!aethon ati I helpu drwishior pancreas iddy. Hefyd ers mwyafrif oi bywyd bu hi efo haint  sinws drwg ar eglurhad oedd bod y bywydau eraill wedi effeithio hun ac mi wellith o hun mlaen efo dim mwy o broblemau. Ar ol ir sesiwn orffan roedd hin teimlo llawer gwell ac yn anadlu yn normal.Gofynnais pam fod arni ganglion ar ateb oedd bo hi ddim I ddal emosiynnau I mewn au gadael nw allan. Cwestiwn arall oedd ganddi oedd pam fod hi methu rhedag…ar ateb bod hi wedi arfer hedfan!.

Wrth inni orffen y sesiwn y prif beth iddy wneud iw bod, mai ei egni hi yn sianelu egni mewn ir Ddaear a phawb oi chwmpas ac yn bennaf iddy fod ei hun a dilyn llwybyr ei hun!!!!! Sesiwn braf arall xxxx

The Guest House

FB_IMG_1560188490526

This is a lovely poem that I feel inclined to share by the poet Rumi a Persian 13th Century poet…(something for us all)

THE GUEST HOUSE

This human being is a guesthouse

Every morning a new arrival

A joy, a depression, a meaness

Some mometary awareness comes,

as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they are crowds of sorrows

Who violently sweep your house

empty of its furniture.

Still treat each guest honourably

He may be clearing you out

for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice

meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes

because each has been sent

as a guide from beyond.

Rumi (translated by C.Barks)

 

We are all made of stars

sky space milky way stars

So this is a session that another client has kindly allowed me to share. This gentleman had come for some answers as he had recently started remembering and or questioning life in general ,quite a left brainer an Engineer by trade and quite scientific.He was curious and had doubts as to whether this side of reality was real or not. He had researched Near Death Experiences(NDE,S) lately and well wasn’t sure…He had always had the ability to read peoples energy kinaesthetically since childhood… could tell if people were lying ,what the atmosphere in the room was like ,could feel peoples pains and discomforts.

So post induction he immediately went to a place that he had visited during meditations a black void of nothing and everything at the same time ,a place where he felt a part of everything .He felt light and warm and was completely weightless and described hearing a gentle hum or vibration in the background. Here he felt expansiveness, beingness and oneness. In the distance he saw a light, a star and then realised he was that star. He stated it was nearing the end of being that star, it was expanding, he felt sad that he was leaving his existence as that star. He described friends there with him(guides) who were there to help him through this process. He felt sad as he felt it had expanded too soon and his life as a star had been too short. He described life as a star as being love, light warm and complete acceptance. He stated that stars are close to the source, after expansion stars  recreate and transform.

At this point I contacted his soul self and asked the question he wanted answers for. I asked why did he need to revisit his time as a star? its was to show him how everything is connected ,to understand how everything is one. I asked what his purpose was at this time on Earth, he just needs to BE ,I asked if he had a specific energy he,d come in with this time and they stated yes he needs to keep positive as he,s forgotten who he is. He needs to emit more positivity which in turn spreads to those around him . This is why he was sent here for a qhht session to remind him!. They stated he needs to release stress. I went onto ask about his health mainly his chronic Urticaria (he was on copious amounts of medication) which had severe side effects. I asked what was causing this  to him ?they stated he still had held onto the sadness emotionally of the star expanding as he felt it had happened before its time. After today his stress will be released and he needs to forgive for what happened. I asked if his skin would improve and they stated that his medication as his symptoms will improve and  he,ll be able to start weaning them which in turn will help improve his digestive issues which was caused by his medication. He was advised to let things go, the importance of forgiveness ,and they stated he would understand more after today. He has had many, many lives here on Earth but had forgotten. He has volunteered to be here at this time with the expansion currently happening on Earth and further afield, although he wants to go home at times as he finds the energy  dense at times even though its over in a second!.

I went onto ask questions about his family .All is forgiven between him and his Dad, his Mum is part of his soul group and they will help her give up smoking(one of his concerns) Answers were given about his siblings one sister also part of his soul group. His wife was described as being a great benefit for him, I  asked why she suffered from debilitating migraines and its because she also held onto stuff and needs to let go ,I asked if they could help today and help her remotely they stated theyd done what they can. I asked what can we do when we hold onto stuff/emotions…need to forgive and use our breath and breath deeply and let go. Him and his wife had had a miscarriage several years ago and wanted to know more. It was all planned for growth which had brought him and his wife closer together. I asked where that soul was now and it has reincarnated elsewhere in the family. It was also an experience for  that little soul that was pre planned.(nothing is by chance).I then asked about his eldest daughter, she is also a starseed and a part of his soul group, she is like him an empath and her energies improve the vibrations around her. She is extremely scared of loud noises and I asked if we could help her with this?,its part of her soul contract and something she needs to learn to control her abilities. She is here to help everybody and feels and lives from her heart. I asked about their youngest child and he is here to learn from his older sister. We then went through a list of friends he wanted to know about including a deceased friend, who is currently reviewing his life after crossing over ,and it seems hed learnt all he needed to learn during that incarnation. Another friend was here to learn from my client. I asked about 2 specific people that were particularly hard to be around and made his life a living hell at times. They stated it was put there by him to learn from! So if he is more positive around these types of people then they’ll respond positively back.

I asked why he suffered from depression and anxiety ,and its because he doesn’t want to be here ,but he will understand after today that its not for ever! My client stated that when he listened to binaural beats during meditation  he gets a headache and this was explained as his third eye cleaning itself,which hes doing well with and to keep at it. He remembers a time when he clearly heard someone swearing in his ear I asked what this was and it was a negative entity but to not be scared of it just a lower vibration. I then asked about his pet cats and yes one had saved their daughter as a youngster from getting hurt which is his daughters guide. Another pet cat was his guide in this lifetime and has been with him for many lives.

He wanted to know why he sometimes develops an instant dislike to someone,its his intuition which he should listen to more. I asked how does one distinguish between the mind(ego) and intuition? to which they said he will know deep deep down and to trust it. He stated as a child he used to see spirits and asked if this ability will return to which they said yes if he wants it .I asked if hes on track with his soul purpose,its important for him to deal with stress, to mediate,(theres no wrong way of meditating, if it feels right then its right).I asked whats the black void he sees during meditation with a light in the distance and its another vibration/dimension that he travels to when hes out of body but remains connected,he should go explore more!I asked if they could explain this place in more detail…they said its a place where anything exists a playground, what you think you create here instantly ,with practice. I asked if this is something we can do here on Earth? we can  to a fashion but its a different density here. If you truly want something and trust it will be then it must manifest. I asked if he could stop smoking …to which they said it is done and can be released today. He is to take better care of his body eat whatever he wants in balance and moderation little and often. He wanted to know of the time he saw his grandad and he just wanted to visit him. To meet his guides he,s to meditate and keep opening his mind.He has many guides.

So I asked how things are going on Earth and the universe presently ,the old paradigm is falling away but is fighting to remain in control. I asked if we could manifest a more harmonious place and its already happening with pockets of people co-creating a more balanced life in peace and harmony ,the vibration is already shifting and the Schumann resonance high. I then asked about his energy field how it works, and if he remains positive then this energy automatically transfers to the next person from 1-2 to 4 and so on, a domino effect. There are many like him with more and more coming.

I then asked them for a body scan they stated there was inflammation everywhere ,the digestive tract they were fixing now and an inflammed knee is now repaired. I asked what a good way for him to destress was, going to nature (good for everyone),to release stress and forgive .Relaxation in meditation helps to open the mind more and allow for more information exchange.

His reaction after the session was utter shock, disbelief, tranquility and peace. He remembers little of the session but will listen to the recording after. Another beautiful qhht session that I was humbled to be a part of. Thank you.

 

 

 

 

The peaceful chief

So this is a snippet of a session that a client has kindly allowed me to share. She came for some answers regarding her life.

Once under trance she was shown a life time as a Chief to a Sioux tribe in native America, and was shown various aspects of this lifetime. He wore a headdress and enjoyed living as a community with his tribe and family of 2 boys and a wife. They lived in a wigwam a basic life with everyone working together to maintain their community. He taught his sons to hunt buffalo,deer,rabbits and snakes and the women tended to other needs such as cooking tending to the children and day to day matters around the camp.

My client was then shown a scene where they were at a meeting where the men smoked a pipe and passed it around making important decisions and took counsel amongst themselves. I asked what was in the pipe and was told the women add herbs from the forest in with the tobacco. Today they were discussing an imminent war with the white invaders which were invading their territory. The whites were killing their buffalo basically starving them out of their territory. They communicated with other tribes with smoke signals and shiny mirrors . The chief explained that the spirit stated not to cause bloodshed to try for peace and be peaceful and to avoid the whites. So with this in mind the tribe decided to move on so as to avoid bloodshed. The whole tribe were now on the move around a 100 or so and decided to move south even though theyd never been to these lands before. They experienced more sandstorms now then before and decided to stay by a river ,although food was scarce.He described the land as sandy,red dusty with large canyons,dry hot weather with  few bushes around.

We then came into a scene where they were celebrating with song and dance and a fire in the middle ,the men danced together around the fire and the women danced separately.I asked how he became Chief and all the boys start learning from a young age and the bravest and strongest gets chosen by the tribe.At around age 13 boys were initiated into men with a sacred ceremony.I asked if he enjoyed being a Chief ,he stated he did but doesnt always enjoy making important decisions.He stated they all worked with nature not against it and spoke to the spirits of the plants, whom give guidance as there is much wisdom from plants.All plants have different qualities a medicine in themselves.They also had a medicine man within the tribe ,he is their doctor and treats everyone holistically ,a healer ,offering guidance and can predict the future.The chief explained that he regularly gets advice from the medicine man. I asked if the medicine man could see the future for them now and he stated that he could see the whole village being massacred. So his plan with this information was to keep travelling and avoid contact with the whites.

He stated they honoured the Earth and worked with her energies ,spoke to the spirit of Earth with offerings and gratitude,he stated that it was important to do this daily.I asked about what ceremonies they celebrated and he stated the change of seasons he enjoyed where different costumes came out to thank  the last season and welcome in the new. He stated they honoured the stars too and the women the moon as with their cycles. He stated the energies were different during the moon ceremony ,the energies purer and explained  its never whats on the surface its whats underneath.They didnt work with time but instead watched the moon,stars and sun. He stated he regularly asked women for advice as he felt they were very often wiser(this he did secretly),they made sense of everything.

The last scene my client was shown is when the whole village was massacred by the whites including himself and as he floated above the scene and as he looked down on his body I asked him what he thought from this perspective as all lives have lessons we set out for ourselves. He stated that he had done well by keeping a strong community together and stated as much as he hated the white man for doing what hed done he also felt sorry for them and somewhat of a compassion towards them as they were totally unaware of what they were doing(so out of touch,ignorant and forgotten their way) but could also see that they are just roles we are playing in all our different characters. I asked my client then what was the purpose of showing her this specific lifetime and it was to show her belonging and worthiness. From childhood during this lifetime she had a trapped emotion of unworthiness around her heart which was released.

Advice was given to my client from her soul self to keep doing her work and work on herself more.One of her questions was why she couldnt see spirits and she was advised to trust,allow and relax,she will . She asked why she had chosen this lifetime now?its to balance karma out within her soul family. I asked various questions about family and friends some whom have passed over. Advice was given. She had wanted to know if she was a walk in soul and she was pre-birth this had been planned and when time had been hard during this lifetime she swaped souls . I asked if this was common and was told that yes it is now more than ever as fresh souls come in to lift the vibrations and help raise the vibration of the planet and those around them. I asked how do we know if this has happened ,we dont always know during a lifetime,but I guess we are all connected somehow or other. Ancestral healing was attended to and her guides reintroduced. She had a strong connection with the essences again another important lifetime for. She was advised to meditate ,and her answers would not always be seen but had she has  a strong knowing within her and to trust this….

Advice was given about her health including more time in nature .I asked which start system she resonates more with ,Sirius,Orion and Acturius are all important for her. My client had stated that she sees green/purple/gold colours when she meditates and wanted to know why these particular colours which was explained as spiritual colours of healing of energy shifting and the golden swirls are source energy.

I went on to ask what we can now do as a collective and was given the advice to do more ceremonies using the elements ,set up sacred spaces and send love and healing to all. We all remember our indigenous ways its a matter of connecting within ,an important time to bring communities together. Another beautiful hypnosis session with important messages for us all xxx.